Logo

Izjava o zaštiti podataka


Izjava o zaštiti podataka prilikom korišćenja internet stranice

www.kontinentalno-pravo.info

 

Izuzetno se radujemo Vašem interesovanju za internet prezentaciju časopisa „Kontinentalno Pravo“ (KoPra) čiji je operater Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, registrovano udruženje (IRZ). Rukovodstvu IRZ je posebno stalo do zaštite Vaših podataka. Internet stranica “www.kontinentalno-pravo.info“ može da se koristi bez unošenja ličnih podataka. Putem ove izjave o zaštiti podataka, IRZ želi da informiše sve korisnike ove internet stranice o vrsti, obimu i nameni ličnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Pored toga lica na koja se odnose ovi navodi se uz pomoć ove izjave o zaštiti podataka obaveštavaju o pravima koja im pripadaju. Ovaj dokument se izričito odnosi na procese obrade podataka specifične za internet mrežu.

 

§ 1    Kontakt podaci odgovornog lica

Odgovorno lice u skladu sa čl.4 br.7 Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti i drugih odredbi o zaštiti podataka koje se primenjuju je

Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) (Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, registrovano udruženje)

Ubierstraße 92

53173 Bonn

Telefon: 0228 / 9555 – 0

E-Mail: info@irz.de

   

§ 2    Adresa poverenika za zaštitu podataka o ličnosti

Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)

Ubierstraße 92

53173 Bonn

Telefon: 0228 / 9555 – 134

Imejl: Datenschutzbeauftragter@irz.de

 

§ 3    Prikupljanje ličnih podataka prilikom posete naše internet stranice

Kada dođe samo do informativnog korišćenja naše internet stranice, prikupljaju se samo oni podaci, koje Vaš pretraživač dostavi našem serveru i koji su u tehničkom smislu potrebni da bi Vam se prikazala naša internet stranica i da bi se obezbedila stabilnost i bezbednost prenosa podataka (pravni osnov je čl. 6 st. 1 rečenica 1 alineja f Opšte uredbe o zaštiti podataka):

 

–       IP adresa

–       Datum i vreme upita

–       razlika u vremenskim zonama u poređenju sa Griničko srednje vreme (GMT)

–       sadržaj zahteva (konkretna strana)

–       status pristupa /HTTP status kodovi

–       odnosna prenesena količina podataka

–       web-stranica, sa koje se upućuje zahtev

–       pretraživač

–       operativni sistem i njegova korisnička površina   

–       jezik i verzija softvera pretraživača.

 

§ 4    Prikupljanje podataka o ličnosti u slučaju upućivanja zahteva za kontakt putem elektronske pošte

 

Kontakt sa nama možete da uspostavite preko obrasca za uspostavljanje kontakta na našoj internet stranici. Da bismo mogli da obradimo i odgovorimo na Vaše upite, mi obrađujemo lične podatke koje ste u tom kontekstu dostavili. U te podatke spadaju u prvom redu Vaša imejl adresa, kako bismo mogli da Vam dostavimo odgovor i druge informacije, koje nam dostavljate u okviru Vaše poruke.

Podaci i informacije koje dostavljate obrađuju se radi obrade i davanja odgovora na Vaš upit u skladu sa čl. 6 st. 1 alineja b, Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Izričito ističemo da prenos podataka preko interneta (na primer u vidu uspostavljanja kontakta putem imejla) i pored svih mera koje preduzimamo ipak mogu da imaju bezbednosne nedostatke, tako da ne može da se obezbedi apsolutna zaštita.

Za vreme trajanja obrade Vašeg upita, mi čuvamo lične podatke pribavljene prilikom uspostavljanja kontakta sa Vama.

Ti podaci se ne prosleđuju trećim licima.

 

§ 5 Upotreba kolačića (Cookies) i pripadajućih funkcija

(1)   Pored prethodno pomenutih podataka, kada koristite našu internet stranicu dolazi do memorisanja kolačića (Cookies) na Vašem računaru. Kolačići su mali fajlovi sa tekstovima koji se na Vašem hard disku dodeljuju određenom pretraživaču koji koristite i memorišu. Kolačići ne mogu da izvode programe ili da prenose viruse na Vaš kompjuter. Njihova svrha jeste da korisnicima olakšaju i učine efektivnijim pristup ponudi na internetu.

(2)   Upotreba kolačića:

a)    Naša internet stranica koristi sledeće vrste kolačića, čiji se obim i način funkcionisanja objašnjavaju u daljem tekstu:

         –  privremene kolačiće (transiente cookies) (o tome vidi pod b)

         –  trajne kolačiće (persistent cookies) (o tome vidi pod c).

b)    Privremeni kolačići se brišu automatski čim isključite pretraživač. U to spadaju naročito kolačići sesije (Session-Cookies). Oni memorišu tzv. Session – ID, na osnovu koga različiti upiti Vašeg pretraživača mogu da se podvedu pod jednu zajedničku sesiju. Na taj način data je mogućnost prepoznavanja Vašeg računara kada se ponovo vratite na našu internet stranicu. Kolačići sesije se brišu kada se izlogujete ili isključite pretraživač.

c)   Trajni kolačići se automatski brišu nakon predviđenog perioda koji može da bude različit od kolačića do kolačića. U bezbednosnim podešavanjima Vašeg pretraživača, u svako doba možete da izbrišete kolačiće.

d)  Možete da konfigurirate Vaše podešavanje pretraživača prema Vašim željama, i na primer da odbijete da primate kolačiće trećih lica (Third Party Cookoes) ili bilo kakve kolačiće. U tom slučaju Vam skrećemo pažnju da postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve funkcije naše internet stranice.

 

§ 6    Druge funkcije i ponude na našoj internet stranici

(1)    Pored čisto informativnog korišćenja naše internet stranice, mi nudimo i različite funkcije koje možete da koristite, ako ste za njih zainteresovani, a da pri tome ne morate da navedete druge lične podatke (preuzimanje sadržaja/linkovi i sl.).

(2)    Za potrebe tehničkog održavanja naše internet stranice, mi angažujemo eksternog pružaoca tehničkih usluga. Reč je o firmi „Hostek“ sa sedištem u SAD.

U skladu sa čl. 44 ff Opšte uredbe o zaštiti podataka, SAD su treća zemlja. Preduzeća koja posluju pod propisima štita privatnosti SAD (US Privacy Shiled), po stanovištu Evropske unije pružaju dovoljnu garanciju o zaštiti podataka u skladu sa zahtevima Opšte uredbe EU o zaštiti podataka.

Firma „Hostek“ prema sopstvenim navodima https://hostek.com/privacy-statement.html posluje na osnovu propisa US Privacy Shield, iako nije registrovana pod www.privacyshield.govpri Ministarstvu trgovine SAD (Department of Commerce).

(3)   Održavanje internet stranice je povereno jednom lokalnom saradniku IRZ. Mi smo brižljivo izabrali tog saradnika, proverili smo njegovo angažovanje, imajući u vidu standarde zaštite podataka koji važe u tom okruženju, i zadužili smo ga da poštuje Opštu uredbu o zaštiti podataka a takođe ga redovno kontrolišemo po tom pitanju.

 

§ 7 Brisanje podataka 

Podaci koji se kod nas čuvaju u skladu sa čl. 17 i 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka se brišu odnosno ograničava se njihova obrada, čim prestane potreba za namenom za koju su određeni i u slučaju da se ne primenjuju neke od zakonskih obaveza čuvanja koje bi bile u suprotnosti sa takvim brisanjem.

 

§ 8 Prava pogođenih lica

(1)    Čim posumnjate u to da se prema Vašim podacima ne odnosimo ili da se nismo odnosili u skladu sa zakonom („pogođeno lice”), na osnovu zakonskih preduslova stoje Vam na raspolaganju sledeća prava, čije ispunjenje možete da zahtevate od IRZ u bilo koje doba:

         – Pravo na informaciju u skladu sa čl. 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka:

            Pravo da se na zahtev izda potvrda o obradi ličnih podataka i obaveštenje o ličnim podacima.

         – pravo na ispravku u skladu sa čl. 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka:

            Pravo da se na zahtev koriguju netačni ili pogrešni lični podaci.

         – Pravo na brisanje u skladu sa čl. 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka:

Pravo da se na zahtev bez odlaganja izbrišu lični podaci. Takvo pravo između ostalog nije dato, ako je takav vid obrade ličnih podataka neophodan za potrebe ispunjavanja neke pravne obaveze ili ostvarivanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva. Pored toga važe i ograničenja u skladu sa čl. 35 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

         – Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka:

            Pravo da se na zahtev ograniči obrada ličnih podataka.

         – Pravo na prenosivost podataka u skladu sa čl. 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka:

Pravo da se na zahtev lični podaci, koji se odnose na Vas i koje ste Vi lično stavili na raspolaganje, predaju u strukturisanom, konvencionalnom i mašinski čitljivom formatu.

         – Pravo na opoziv:

            Imate pravo da u bilo koje doba za ubuduće opozovete saglasnost za obradu ličnih podataka koju ste prethodno dali.

         – Pravo na prigovor u skladu sa čl. 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka:

Pravo, da uložite prigovor protiv obrade ličnih podataka, tako da smo mi dužni da obustavimo obradu. Ovo pravo na prigovor je dato samo u granicama predviđenim u čl. 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Pored toga, naši interesi mogu da stoje u suprotnosti sa okončanjem obrade, tako da imamo pravo da i pored prigovora obradimo Vaše lične podatke.

Prilikom upućivanja ovakvog prigovora molimo da se navedu razlozi zašto ne bi trebalo da obrađujemo Vaše lične podatke na način kako smo to učinili. U slučaju opravdanog prigovora, mi ćemo proveriti činjenično stanje i potom ćemo ili obustaviti obradu podataka, ili ćemo je prilagoditi odn. ukazaćemo Vam na naše nužne razloge koje moramo da štitimo, zbog kojih nastavljamo sa obradom. 

(2)  Pored toga, Vi imate pravo da uputite žalbu nekom nadzornom organu za zaštitu podataka zbog naše obrade Vaših ličnih podataka, čl. 77 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

(3)   Prava pogođenih lica ili druge zahteve možete da istaknete IRZ-u u pisanoj ili elektronskoj formi a potrebno ih je uputiti na kontakt-adresu navedenu na gornjem mestu pod § 1. 

 

§ 9 Promene 

IRZ zadržava pravo da u svako doba promeni ovu izjavu o zaštiti podataka. Takve izmene objavljujemo na našoj internet stranici. Ako nije određeno drugačije, takve promene važe bez odlaganja. Iz tog razloga preporučujemo da se redovno proverava Izjava o zaštiti podataka, kako bi se stekao uvid u odgovarajuću važeću verziju.