Logo

Obaveštenje o zaštiti podataka Obaveštenje o zaštiti podataka


Obaveštenje o zaštiti podataka Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, registrovanog udruženja

 

Od 25. maja 2018. primenjuju se novi propisi o zaštiti ličnih podataka na osnovu Opšte uredbe EU o zaštiti podataka. Putem narednih napomena Vas obaveštavamo o tome na koji način Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, registrovano udruženje (IRZ) obrađuje Vaše lične podatke i o pravima koja Vam pripadaju u skladu sa propisima o zaštiti podataka: 

 1. Podaci o odgovornom licu:

Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V.

Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, registrovano udruženje (IRZ)

Kontakt odgovornog lica:

Ubierstraße 92

D-53173 Bonn

Telefon: +49 228 / 9555 0

Telefaks: +49 228 / 9555 100

 

Registar udruženja prvostepenog suda u Bonu, matični broj VR 6349

Elektronska kontakt-adresa odgovornog lica: info@irz.de 

 1. Kontakt-adresa poverenika za zaštitu podataka:

Poverenika za zaštitu podataka kod IRZ možete da dobijete na sledećim adresama:

datenschutzbeauftragter@irz.de

ili putem pošte:

Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V., Datenschutzbeauftragter,

Ubierstraße 92

D-53173 Bonn 

 1. Podaci o svrsi obrade i njenim pravnim osnovama:

IRZ sprovodi obradu Vaših ličnih podataka vodeći računa o Opštoj uredbi EU o zaštiti podataka o ličnosti, o novoj verziji Saveznog zakona o zaštiti ličnih podataka (BDSG) i o svim drugim relevantnim pravnim propisima.

Lični podaci se obrađuju za potrebe realizacije ili pripreme ugovora odn. za realizaciju poslova IRZ, koji su uspostavljeni na inicijativu lica na koja se te mere odnose ili IRZ (na primer realizacija članstva u udruženju u skladu sa odnosnim pravom, sprovođenje manifestacija ili seminara ili projekata IRZ-a). Pravni osnov u tom smislu je čl. 6 st. 1 alineja b) Opšte uredbe o zaštiti podataka. 

Pored toga, lični podaci se obrađuju za potrebe ispunjavanja pravnih obaveza (na primer obaveštavanje finansijskih organa ili ispunjavanje zakonskih obaveza čuvanja  -na primer  § 147 Zakona o porezima i poreskom postupku), koje je IRZ dužna da poštuje. Pravni osnov u tom smislu je čl. 6 st. 1 alineja c) Opšte uredbe o zaštiti podataka. 

Podaci o ličnosti se pored toga obrađuju i u za potrebe zaštite osnovanih interesa IRZ. O tome je, na primer, reč kada tokom sprovođenja delatnosti našeg udruženja čuvamo podatke o kontaktima trećih lica ili kada obaveštavamo druga lica o našem radu. Pravni osnov u tom smislu je čl. 6 st. 1 alineja f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. 

Na kraju, lični podaci se obrađuju na osnovu izjava o saglasnosti koje su nam dala lica čiji podaci se obrađuju. Pravni osnov u tom smislu je čl. 6 st. 1 alineja a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. 

 1. Poreklo podataka o ličnosti

 IRZ podatke o ličnosti dobija od samih lica, o čijim podacima je reč, ili preko opšte dostupnih izvora (internet). 

 1. Podaci o kategorijama primalaca podataka o ličnosti:

Primaoci ličnih podataka kojima naša organizacija dostavlja takve podatke su najpre svi pružaoci usluga odn. izvođači poslova (na primer pružaoci informatičkih usluga i banke), koji obrađuju lične podatke po našem nalogu. Oni se angažuju na osnovu ugovora zaključenog sa IRZ i postupaju kao obrađivač naloga u smislu čl. 28 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Pored toga, primaoci ličnih podataka su i ona treća lica, koja u okvirima naših aktivnosti preuzimaju poslove za našu organizaciju, u meri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja zakonskih obaveza ili obaveza koje proističu iz statuta. 

 1. Podaci o dostavljanju podataka u treće zemlje:

Lični podaci se prosleđuju u treće zemlje u meri, u kojoj je to neophodno radi realizacije projekata IRZ. U tim slučajevima, lica čiji podaci se prosleđuju obaveštavaju se o datom kontekstu koji je vezan za treću zemlju. Pored realizacije projekta i obaveštavanja o radu IRZ, u treće zemlje se ne prosleđuju nikakvi dalji podaci. Treće zemlje su zemlje koje nisu članice Evropske unije. 

 1. Podaci o rokovima za čuvanje ličnih podataka:

Lične podatke čuvamo u skladu sa opštim konceptom brisanja podataka koji važi za IRZ. U skladu sa time, lični podaci se podvode pod kategoriju za brisanje. U toj kategoriji za brisanje se za takve lične podatke određuju rokovi čuvanja i redovni rokovi za brisanje. Po isteku redovnih rokova za brisanje, lični podaci se brišu. 

U kontekstu članstva u organizaciji odnosno u telima IRZ, memorisani lični podaci se brišu po isteku odnosnog ugovora i isteku perioda, posle koga više ne postoje pravni osnovi protiv nas, na primer usled zastarevanja (zakonski rok zastarevanja i do 30 godina, ali po pravilu tri godine). Isto važi i za projekte IRZ. 

U načelu se Vaši lični podaci brišu ili anonimiziraju, čim gore pomenute svrhe više ne budu neophodne i ako nas zakonske obaveze dokazivanja ili čuvanja (obaveze čuvanja i do 10 godina) ne obavezuju na duže rokove čuvanja. 

 1. Podaci o pravima lica na koje se mera odnosi:

Kao licu, na koje se ova mera po osnovu Uredbe o zaštiti podataka odnosi, pripadaju Vam sledeća prava:

 • pravo na informisanje (čl. 15)
 • pravo na ispravku (čl. 16)
 • pravo na brisanje (čl. 17)
 • pravo na ograničavanje obrade (čl. 18)
 • pravo na prigovor protiv obrade (čl. 21)
 • pravo na prenosivost podataka (čl. 20). 
 1. Podaci o pravu na opoziv:

Ako se obrada temelji na čl. 6 st. 1 alineja a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (saglasnost) ili na čl. 9 st. 2 u vezi sa posebnim vrstama ličnih podataka, dakle na saglasnosti dotičnog lica, mi ćemo Vas informisati da imate pravo, da u svako doba opozovete saglasnost, a da taj čin pri tome ne utiče na pravnu valjanost izvršene obrade na osnovu date saglasnosti do trenutka opoziva.

Ova prava možete da ostvarite i u odnosu na naše udruženje: info@irz.de.

     10. Napomene o pravu na žalbu:

Nadzorni organ koji je za nas nadležan je:

Savezni poverenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja

Husarenstr. 30, 53117 Bonn 

Telefon: +49 (0)228 997799-0

Faks: +49 (0)228 997799-5550

Imejl: poststelle@bfdi.bund.de

Pogođena lica u skladu sa čl. 77 st. 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka imaju pravo na žalbu u slučaju kršenja zakonskih odredbi prilikom obrade ličnih podataka.

        11. Stavljanje na raspolaganje ličnih podataka:

IRZ nudi različite usluge, čiji osnov je ugovor potpisan između odnosnog lica i nas (na primer ugovor o radu; ugovor o učešću na skupovima ili seminarima odn.  u projektima).  U tom kontekstu, Vi ste dužni da saopštite određene lične podatke. To su podaci koji su neophodni IRZ-u da ispuni ugovore (na primer adresa/podaci potrebni za plaćanje). Ako se ti podaci ne stave na raspolaganje, ne mogu da se zaključe ugovori sa nama.

        12. Automatizovano odlučivanje i profilisanje:

IRZ ne utvrđuje nikakve mere automatizovanog odlučivanja (na primer provera boniteta) ili takozvanog profilisanja (na primer podaci o preferencijama ili ponašanju odnosnih lica) u skladu sa čl. 22 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

 

Obaveštenje, stanje: avgust 2018. – po potrebi bićete ponovo informisani o relevantnim izmenama.